Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • De consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de onderneming;
  • De onderneming: de rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt. De identiteit van de onderneming is te vinden onder artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
  • Dag: kalenderdag.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van deze onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen onderneming en consument.

De tekst van deze algemene voorwaarden is steeds online beschikbaar voor elke consument en kan te allen tijde geraadpleegd worden. Indien gewenst kan deze tekst kosteloos, op uitdrukkelijke aanvraag, elektronisch worden toegezonden.

Bij elke bestelling die geplaatst wordt, wordt geacht dat deze algemene voorwaarden gelezen zijn.

Indien een consument een bestelling plaatst aanvaardt hij deze algemene voorwaarden volledig en van rechtswege.

Artikel 3. Leeftijd

De wettelijke minimumleeftijd voor het kopen/drinken van alcoholische dranken zoals bijvoorbeeld wijn is 16 jaar. Voor sterkedrank is dit 18 jaar. Hierdoor is het niet toegelaten om goederen bij de onderneming te kopen/drinken wanneer niet aan de juiste minimumleeftijd voldaan is. Wanneer er een vermoeden is dat aan deze leeftijd niet voldaan is, heeft de onderneming het recht om een bewijs van leeftijd te vragen onder de vorm van een identiteitskaart of een ander officieel document. Wanneer de leeftijd niet kan worden bewezen heeft de onderneming het recht om de verkoop te weigeren.

De consument van goederen bij de onderneming verbindt zich ertoe van deze minimumleeftijd op de hoogte te zijn op de moment dat hij bij de onderneming goederen koopt/drinkt.

Artikel 4. Ingave persoonlijke gegevens

De consument is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van zijn persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld het juiste leveringsadres of contactgegevens. Wanneer deze gegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, waardoor de bestelling niet geleverd kan worden of de consument niet gecontacteerd kan worden, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden/leveren ten laste van de consument.

Voor meer info over het gebruik van deze persoonlijke gegevens bekijk ons privacy- en cookiebeleid.

Artikel 5. Aanbod

Elk aanbod van de website van de onderneming staat enkel open voor consumenten die woonachtig zijn in België.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de onderneming niet.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Indien een product niet meer voorradig is kan dit nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. Indien een bepaald product niet meer beschikbaar is wordt de consument zo vlug mogelijk op de hoogte gesteld en kan hij kosteloos van de aankoop afzien.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons. Dit kan via de titel ‘Contact’ op de website van de onderneming of via volgende link: https://flessen-geluk.be/pages/contact

De onderneming is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, of andere voorwaarden te verbinden.

Weigering van een bestelling kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 6. Afhalings- en leveringsvoorwaarden

De consument is zich bewust van de minimumleeftijd aangegeven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

De consument is zich ook bewust van zijn verantwoordelijkheid om de juiste contactgegevens en het juiste leveringsadres te vermelden zoals aangegeven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

De onderneming zal geaccepteerde bestellingen met de grootste zorg en zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na accepteren, uitvoeren/leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien het uitvoeren/leveren van de bestelling vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of maar gedeeltelijk kan uitgevoerd/geleverd worden, ontvangt de koper hier uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling door de onderneming geaccepteerd is bericht van.

Het later uitvoeren/leveren van een bestelling dan opgegeven kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

De aangeboden goederen blijven eigendom van de onderneming tot het moment dat de goederen zijn geleverd of afgehaald. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de consument vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

De consument dient de inhoud bij in ontvangst name grondig na te zien. In geval van een tekort of beschadiging moet hij klacht indienen bij de vervoerder alvorens de goederen in ontvangst te nemen. Neem bv. foto’s van een beschadigde verpakking of verkeerde levering. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant dan ook worden gemeld per e-mail aan de onderneming (info@flessen-geluk.be), met vermelding van onderstaande gegevens:

  • Ordernummer
  • Datum van bestelling en levering
  • Naam consument
  • Adres consument
  • Producten en aantallen
  • Omschrijving van de schade (foto's bijvoegen)

De rest van de afhalings- en leveringsvoorwaarden kan u terugvinden op de website onder de titel ‘Levering en afhalen’.

Artikel 7. Prijs

De in het aanbod genoemde prijzen van producten en/of diensten zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw.

Wanneer er bijkomstige kosten zijn, zoals bijvoorbeeld leveringskosten, wordt dit apart vermeld.

De onderneming kan producten of diensten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

De onderneming kan prijswijzigingen doorvoeren als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en accijnstarieven.

Betalingen via de webshop gebeuren onmiddellijk via de betaalmogelijkheden die online aangeboden worden.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Wanneer de consument via de webshop van de onderneming goederen of diensten aankoopt, is dit een aankoop op afstand. Hierbij heeft de consument recht op een wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen.

De consument moet de onderneming informeren over zijn verlangen om gebruik te maken van het herroepingsrecht binnen een termijn van 14 dagen, zonder hiervoor een reden op te geven. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag na de ontvangst door levering of afhaling, van de bestelde goederen.

De consument heeft het recht de ontvangen goederen te keuren en te passen zoals de consument dat in de winkel zou doen. De consument zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de onderneming retourneren, conform de door de onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De consument kan aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen en de goede werking van de goederen na te gaan.

Als de consument gebruikmaakt van het herroepingsrecht, moet de consument de ontvangen goederen uiterlijk 14 dagen nadat hij de onderneming op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen.

In geval van het gebruikmaken van het herroepingsrecht betaalt de consument de kosten voor het retourneren van de goederen.

De onderneming zal, binnen de 14 dagen na ontvangen van de terug te bezorgen goederen, de ontvangen betalingen inclusief leveringskosten terugbetalen.

Artikel 9. Garantie

Buiten het herroepingsrecht heeft de consument altijd recht op de wettelijke garantie, mits kunnen voorleggen van het aankoopbewijs.

Artikel 10. Klachtenregeling

Eventuele klachten moeten gemeld worden bij de onderneming via de contactgegevens te vinden op de website van de onderneming, of via het e-mailadres van de onderneming: info@flessen-geluk.be.

De klacht dient volledig en duidelijk beschreven te worden.

De klacht dient gemeld te worden binnen 7 dagen na constatatie van de gebreken.

De onderneming zal elke klacht grondig bekijken en de consument zo goed mogelijk verder helpen.

Voor klachten omtrent de levering zie artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11. Bewijs

De consument aanvaardt dat elektronische communicaties als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12. Reacties en opmerkingen

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen.

Flessen-geluk heeft het recht om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd, of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Flessen-geluk heeft het recht om opmerkingen op de website te gebruiken voor allerlei doeleinden zoals reclame en promotie, in alle mogelijke formaten of verschillende mediavormen.

Artikel 13. Identiteit van de onderneming

Naam: BV Flessen-geluk JJ.

Maartschappelijke zetel: Koning Albertstraat 141, 2800 Mechelen (Walem), België.

BTW Nr.: BE 0780.748.941.

Website: www.flessen-geluk.be.

Contact: info@flessen-geluk.be