Privacy- en cookiebeleid

Door het gebruik van onze diensten en onze website verklaart de gebruiker zich akkoord met onderstaande bepalingen. Flessen-geluk kan op elk moment het beleid wijzigen.

Privacy

Wanneer u beslist om identificatiegegevens aan Flessen-geluk, al dan niet via de website, mee te delen, verzamelen wij persoonsgegevens. Flessen-geluk verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gsm-nummer.

Verder verzamelen wij de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren. Meer info over deze cookies vindt u in ons cookiebeleid verder onderaan deze pagina.

Indien u voor de uitvoering van de overeenkomst met Flessen-geluk persoonsgegevens van derden aan ons overmaakt, blijven deze persoonsgegevens in uw eigendom. Flessen-geluk is in geen geval verantwoordelijk voor deze gegevens, indien deze gegevens bijvoorbeeld niet correct zijn.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
  • om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
  • om onze werking en service te evalueren;
  • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevens verwerken. Wanneer deze dienstverrichters voor onze rekening handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze Privacyovereenkomst.

Elke partij draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de andere partij bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de andere partij heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de andere partij en haar personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze Privacyovereenkomst of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken:

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht;
  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze Privacyovereenkomst.

Flessen-geluk bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Het recht van inzage, verbetering en aanvulling van uw persoonsgegevens kunt u op elk moment uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@flessen-geluk.be

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

Het recht om persoonsgegevens te wissen kunt u op elk moment uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@flessen-geluk.be

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u wenst dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming op elk moment – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Cookies

Een cookie is een tekstbestand waar informatie wordt in opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur, gebruikte browser of IP-adres voor een website. Ook kunnen bepaalde contactgegevens zoals login en wachtwoord onthouden worden. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur of login automatisch geselecteerd worden. Op deze manier kan de website je voor een volgend bezoek beter van dienst zijn.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

U kunt cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.